PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Lejasciema vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts Latvijā tiek īstenots  no 2017. gada marta. Savukārt Lejasciema vidusskola iesaisti projektā „Pumpurs”  uzsāka  2017./2018. mācību gada 2. semestrī. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 
Ko iegūs skolēni
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu
  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Kompensācija par:
 - sabiedriskā transporta biļetēm;
 - naktsmītnēm;
 - ēdināšanu;
 - individuālajiem mācību līdzekļiem;
 - individuālās lietošanas priekšmetiem;
 - speciālo transportu;
  • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.
Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Sīkāka informācija atrodama Gulbenes novada mājas lapā: Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 .