PUMPURS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Gulbenes novada Lejasciema vidusskola 2021./2022.m.g. turpina darbu projektā PuMPuRS  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’ ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001.
Projekts tiek turpināts  līdz 2023. gada 31. decembrim. Atbalsts šajā mācību gadā ir pieejams arī 1. līdz 4. klašu skolēniem. Iespējas iegūt atbalstu  ir visiem skolēniem mūsu skolā, kam tas ir nepieciešams. Patreiz esam izstrādājuši 3 individuālos atbalsta plānus, sniedzot atbalstu mācību priekšmetu konsultācijās un uzsāksim pedagoga palīga atbalstu tiem skolēniem, kam tas nepieciešams.
Vairāk informācijas pievienotajā saitē:http://www.pumpurs.lv/
2021. gada 21.oktobrī

Lejasciema vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts Latvijā tiek īstenots no 2017. gada marta. Savukārt Lejasciema vidusskola iesaisti projektā „PuMPuRS”  uzsāka  2017./2018. mācību gada 2. semestrī. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 
Ko iegūs skolēni
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu
 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
 - sabiedriskā transporta biļetēm;
 - naktsmītnēm;
 - ēdināšanu;
 - individuālajiem mācību līdzekļiem;
 - individuālās lietošanas priekšmetiem;
 - speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Sīkāka informācija atrodama Gulbenes novada mājas lapā: Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

“Pumpurs” Lejasciema vidusskolā attālinātā mācību procesa laikā

2020./2021. mācību gadā Lejasciema vidusskolā turpinājās projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ”ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001. Kopumā šajā mācību gadā  individuālais atbalsts tika sniegts 10 skolēniem un projekta norisē iesaistījās un darbojās 9 skolotāji.

Projektā iesaistīto skolēnu domas par projektu:

 • “Esmu apguvis zināšanas kā mācīties un neizvairīties no mācībām. Man patīk, ka kāds man palīdz un uzrauga mani. Varu uzjautāt, kad es kaut ko nesaprotu.
 • “Pumpurs” ir lietderīgs mācībām, tas ir vajadzīgs!”

Projektā iesaistīto skolotāju sajūtas par projektu:

 • Lielisks atbalsts skolēniem , kuriem nepieciešams papildus darbs un uzmanība. Pedagogam dod sajūtu, ka spēj palīdzēt, iedziļināties situācijās, kuras ikdienā paliktu nepamanītas. Lieliska sajūta, ka kādam vari palīdzēt, nepalaist garām skolēnam svarīgus brīžus viņa attīstībā.
 • “Pumpurs”- palīgs bērnam, kam vienīgā iespēja mācīties 1:1, ja nebūtu birokrātijas, tad vispār būtu lieliski.
 • Paldies par doto iespēju darboties ar “Pumpura” pumpuriņiem, ļoti vērtīgi!
 • Pamatīgums, uzņēmība, mierīgums, prieks, uzdrīkstēšanās, risks, sadarbība. “Pumpurs” var dot vairāk, nekā šobrīd izmantojam!
 • Atrast ceļu uz bērna sirdi, iegūt uzticēšanos kopīgi, iet uz mērķi un  panākumiem! Iedot ceļa vēju!
 • Priecājos, ka mūsu skolā ir šis projekts, jo uzskatu, ka tas ir vērtīgi visā Latvijā, kā arī esmu novērojusi, ka mūsu skolā tas darbojas un skolēniem ir progress. Darbojos projektā kā IAP sastādītājs un plāna izpildītājs, savu ieguldījumu vērtēju kā nelielu.
 • Izaicinājumi un grūtības  attālināto konsultāciju mācību priekšmetos un konsultatīvā atbalsta norisē bija diezgan daudz, bet to saprot tikai tie, kas īstenoja šo projektu .

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Projekta vadītāja A.Paegle