Ģirts Ripa                                                               

Gita Gargažina                                                                       

                   Tev, mana skola

Lejasciema vidusskola

 .