Informācija par vīrusa "Covid-19" izplatības ierobežošanu

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī un vadoties pēc ministru prezidenta K.Kariņa ziņojuma, klātienes mācības Lejasciema vidusskolā tiek pārtrauktas no 13.marta! Lūgums būt atbildīgiem par savu un apkārtējo veselību! Ievērojiet mājas režīmu! Sekojiet tālākajiem norādījumiem mykoob.lv un whatsapp grupās, neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātājiem!

LEJASCIEMA VIDUSSKOLAS NOTEIKTĀ KĀRTĪBA

 MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANAI ATTĀLINĀTi

 1. No 23.marta mācības notiek attālināti
 2. Skolēnam nepieciešams telefons, planšete vai dators ar interneta pieslēgumu, jo galvenā saziņa notiks mykoob.lv un WhatsApp vai Jitsi Meet grupās
 3. Tie skolēni, kam nav datora vai interneta – par darbu saņemšanu vienojas ar audzinātāju
 4. Sākumskolas skolēni par darba veidiem, to saņemšanu un nosūtīšanu vienojas ar katras klases audzinātāju
 5. Ir izveidots jauns pagaidu mācību stundu saraksts, skatīt skolas mājas lapā lejasciemaskola.lv sadaļā „Mācību process/ Stundu izmaiņas
 6. Mācību stundas notiek no plkst.10:00 - 14:00 7. Skolēns ievēro noteiktos mācību stundu laikus, šajā laikā mācās attālināti, izmantojot skolotāja piedāvātos darba veidus, saziņu. Ja objektīvu iemeslu dēļ (problēmas ar internetu, datora vai telefona pieejamība) tas nav iespējams, ziņo skolotājam un vienojas par citu laiku
 8. Katru dienu skolotāji līdz plkst.10:00 skolas elektroniskajā žurnālā mykoob.lv sadaļā  „Nodarbība” norāda dienā veicamos uzdevumus un prasības tām stundām, kas tajā dienā paredzētas katrai klasei, norādot laiku, līdz cikiem  jāiesniedz darbi
 9. Laikā no plkst.10:00 līdz plkst.14:00 skolotāji, kuriem attiecīgajā dienā ir stundas, būs pieejami saziņai ar skolēnu. Saziņai un konsultācijām ar priekšmetu skolotājiem izmantojiet mykoob.lv sadaļu “vēstules”, whatsapp
 10. Mācību priekšmetu skolotāji organizē attālināti arī individuālo darbu ar izglītojamiem (konsultācijas) no plkst.14.00-15.00 tajās dienās, kad ir paredzētas mācību stundas
 11. Pagarinātās dienas grupas skolotāji organizē darbu attālināti no plkst.15.00-16.00 pēc šāda grafika:
 12. Pedagoga palīgi organizē darbu attālināti, pamatojoties uz skolēnu individuālajām vajadzībām, saziņa mykoob.lv un WhatsApp
 13. Ja kādam skolēnam vai vecākam ir nepieciešama psihologa konsultācija, tad katru otrdienu darba laikā (8:00-17:00) ir iespējams zvanīt mūsu skolas psiholoģei L.Amosovai
 14. Ja vienas ģimenes vairākiem skolēniem nav pieejama katram sava viedierīce, nodarbībās veicamo skolēns varēs pildīt visas dienas laikā, nevis tikai plānotās mācību stundas ietvaros, par to jāinformē skolotājs
 15. Ja skolēns nespēj piedalīties mācībās attālināti veselības vai citu apstākļu dēļ, vecāki par to obligāti informē klases audzinātāju
 16. Ja skolēns nepiedalīsies attiecīgās mācību stundas procesā - neveiks un neiesniegs uzdevumus, nepiedalīsies komunikācijā, tas tiks uzskatīts par neattaisnotu stundas kavējumu.

Seko līdzi informācijai!

Lejasciema vidusskolas direktores I.Maltavnieces rīkojumi par darba organizāciju izglītības iestādē ārkārtējās situācijas laikā: Rīkojums Nr.LJVSK/1.7/20/19 ; Rīkojums Nr.LJVSK/1.7./20/20

informācija par 9.KLASES un Centralizētiem eksāmeniem!

 • 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti
 • Obligātie centralizētie eksāmeni:
  - vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā 2. jūnijā (rakstu daļa, mutvārdu daļa), krievu valodā – 4. jūnijā (rakstu daļa, mutvārdu daļa);
  - latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
  - matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.
 • Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā:
  - informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. jūlijā.
 • Izvēles eksāmenus par vidējo vispārējo izglītību drīkst kārtot arī citu klašu skolēni, izvērtējot šo eksāmenu kārtošanas nepieciešamību.

Vairāk info: visc.gov.lv

Gatavojies eksāmeniem ar Uzdevumi.lv

Ārkārtas situācijas laikā izglītojamajiem, kas ir iesaistījušies projektā Pumpurs tiek nodrošinātas attālinātas konsultācijas un sniegts nepieciešamais atbalsts, ar to saprotot, kā plānot savu darba dienu, un palīdzot tikt galā ar uzdotajiem uzdevumiem, kā arī papildus arī izskaidrojot apgūstamo mācību vielu. Attālinātas, regulāras konsultācijas galvenajos mācību priekšmetos Lejasciema vidusskolā tiek nodrošinātas jau no 1. aprīļa un turpināsies līdz mācību gada beigām. Šādā veidā tiek atbalstīti gan skolēni, gan viņu vecāki, lai atvieglotu šo periodu.

Aktuālajai informācijai var sekot līdzi SPKC mājas lapā un SPKC un VM sociālo tīklu kontos. 

Vecāku aptaujas rezultāti

Vecāki tika aicināti izteikt savu viedokli par pirmo attālinātās mācīšanās nedēļu. Paldies, kas atrada laiku un to izdarīja! 

Skolēnu aptaujas rezultāti

Arī mūsu skolas skolēni tika aicināti izteikt savu viedokli par pirmo attālinātās mācīšanās nedēļu. Paldies, kas atrada laiku un to izdarīja!


Lejasciema vidusskola

 .