Informācija par vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu

Jaunākā informācija:

  • 12.klases skolēniem obligāti trīs eksāmeni (latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā), ceturtais eksāmens nav obligāts.
  • Gadījumā, ja mācības atsāksies klātienē, un uzskatiet, ka jūsu bērnam drošāk šajā laikā ir mācīties attālināti mājās, tad jāvēršas izglītības iestādē pie audzinātājas, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums un saskaņojot ar skolas direktori pēc rīkojuma izdošanas ir iespēja mācīties mājmācībā.
  • Sejas maskas priekš bērniem un skolotājiem NAV jāpērk, to nodrošinās  izglītības iestāde.

 Mācību procesa organizēšanas kārtība Lejasciema vidusskolā

  1. Mācības 1.-12.klašu skolēniem notiek attālināti.
                        1.1. Mainīts mācību stundu saraksts.
                        1.2. Mācību stundu laiki netiek mainīti.
                        1.3. Skolēni ievēro stundu laikus un mācību stundu sarakstu.
                        1.4. Skolotāji katrai dienai uzdoto ieraksta mykoob.lv līdz plkst. 8.30 sadaļā “nodarbība”, norādot arī darba izpildes laiku, 
                               prasības un vērtēšanas formu. Regulāri un savlaicīgi mykoob.lv ieraksta stundu (nodarbību) tēmas.
                        1.5. 1.-7.klasei mācību vielas satura apguve mācību priekšmetā tiek samazināta par 50%.
                        1.6. 8.-12.klasei mācību vielas satura apguve mācību priekšmetā tiek samazināta par 10%.
                        1.7. Saziņai galvenokārt tiek izmantota vietne Mykoob.lv, var tikt izmantots WhatsApp.
                        1.8. Mācību stundas tiešsaistē tiek rīkotas  Jitsi Meet, Zoom platformā, WhatsApp.
                        1.9. Skolēns piedalās tiešsaistes stundā, kad skolotājs to ir norādījis. Skolēna uzdevums ir laicīgi pieslēgties tiešsaistes nodarbībai 
                                un līdzdarboties, runāt pa vienam. Redzamajam fonam jābūt estētiski pievilcīgam (kārtīgam).
                        1.10. Mācību stundās izmantojamās platformas - uzdevumi.lv, soma.lv, letonika.lv, fizmix.lv, “Tava klase”, macibuvideo.lv u.c.,
                                  ja skolotājs ir pārliecinājies, ka skolēnam ir pieejamas attiecīgās platformas un to lietošana nesagādā problēmas.
                        1.11. Saziņa ar skolotājiem, skolas darbiniekiem notiek darba laikā no plkst.8.30 līdz 17.00.
                        1.12. Vēstules mykoob.lv skolotājiem drīkst rakstīt jebkurā laikā, taču skolotāja darbalaiks ir no plkst.8.30 līdz 17.00, 
                                 tāpēc skolotājs uz vēlu vakarā sūtīto ziņu drīkst atbildēt nākamajā darba dienā.
                        1.13. Konsultācijas un pagarinātās dienas grupas nodarbības notiek individuāli vienojoties ar attiecīgo skolotāju.
                        1.14. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Lejasciema vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
                        1.15. Skolēna paveiktais tiek pārrunāts kādā no tiešsaistes stundām vai skolotājs nosūta mykoob.lv pastā skaidrojumu par pilnveidojamo.
                        1.16. Skolēns katru dienu 8.30 pieslēdzas mykoob.lv un  seko līdzi informācijai.
                        1.17. Skolēns vai vecāks līdz plkst. 9.00 ziņo klases audzinātājam, ja ir interneta pieslēguma vai citas problēmas un nevarēs pieslēgties
                                 mācībām attālināti.
                        1.18. Ja skolēns neiesaistās attālinātajā mācību procesā, skolotājs informē par to klases audzinātāju. Ja skolēns nepieslēdzas      
                                 tiešsaistes nodarbībām, skolotājs atzīmē mykoob.lv kavējumu.
                        1.19. Vecāki nekavējoties (iepriekšējā vakarā vai no rīta) informē klases audzinātāju, ja bērns ir saslimis.

Seko līdzi informācijai!

Aktuālajai informācijai var sekot līdzi SPKC mājas lapā un SPKC un VM sociālo tīklu kontos. 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 30.novembra ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības notiek attālināti.
Par_skolas_izzinam_vecakiem
Slimibas_palidzibas_pabalsts_info

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm

Vecāku aptaujas rezultāti (2019./2020.m.g.)

Vecāki tika aicināti izteikt savu viedokli par pirmo attālinātās mācīšanās nedēļu (no 23.marta).

Skolēnu aptaujas rezultāti (2019./2020.m.g.)

Arī mūsu skolas skolēni tika aicināti izteikt savu viedokli par pirmo attālinātās mācīšanās nedēļu. 

 .